Główną ideą przyświecającą założeniu Fundacji "Novea Life" była i nadal jest pomoc potrzebującym ludziom i zwierzętom oraz propagowanie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej i ochrony środowiska.

Drugim obecnie wdrażanym do życia celem fundacji jest wspieranie patentów, innowacji i ich twórców. Organizowanie i budowa parków technologiczno-produkcyjnych do realizacji innowacyjnych produktów, służących ochronie środowiska i pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł.

Fundacja stworzyła narzędzie do promocji dobrych, zdrowych, ekologicznych produktów, promocji odnawialnych źródeł energii i niektórych usług , niezbędnych do życia ludzi. Narzędziem tym jest program informatyczny „Rajdar Premie”.

Łączy on producentów i usługodawców z konsumentami dając korzyści każdemu użytkownikowi.  
Program za pomocą innowacyjnego algorytmu dzieli Marże uzgodnione z producentami i usługodawcami jako premie dla użytkowników systemu.
Każdy użytkownik programu jest bezpieczny pod względem RODO ponieważ jego dane przesłane do programu od poszczególnych producentów , usługodawców , czy sklepów internetowych są w pełni zanonimizowane.
   
Przygotowany przez fundację program Rajdar Premie jest przewidziany jako jedno ze źródeł pozyskiwania funduszy dla realizacji celów statutowych fundacji.

RajDar premie – Jak To Działa?

WITAMY W Rodzinie RajDar premie!

Program jest tak zaprojektowany, aby pomóc ludziom w zbudowaniu dochodu pasywnego w oparciu o naturalne i zdrowe produkty przede wszystkim polskich producentów, które kupują na co dzień. 

Co to jest RajDar premie ?

RajDar Premie to program premiowy łączący producentów i konsumentów w obustronnie korzystnym powiązaniu/związku/systemie typu win-win.

Jak działa program RajDar?

Działanie programu RajDar Premie polega na automatycznym dzieleniu marży związanej z różnicą cen pomiędzy ceną hurtową producenta a ceną detaliczną dla klienta.

Wysokość marży jest różna w zależności od rodzaju poszczególnych produktów. Premie przekazywane są do konsumentów w postaci

1. rabatów przy kolejnych zakupach,

2. pieniędzy przelewanych na kartę Mastercard (po potrąceniu należnego podatku)

3. dla firm na podstawie faktury prowizyjnej.

Kto może korzystać z programu RajDar premie ?

Korzystać mogą dwie grupy:

Pierwsza to polscy producenci i rolnicy, którzy szukają stałych klientów na swoje produkty.

Druga to klienci poszukujący dobrych, zdrowych produktów od naszych producentów oraz rolników produkujących zdrową i naturalną żywność oraz kosmetyki i suplementy.

Czego mogą spodziewać się klienci kupujący produkty w programie RajDar Premie?

Po pierwsze dostępu do wybranych  najwyższej jakości zdrowych produktów i usług od naszych polskich firm i rolników.

Po drugie dla wszystkich stałych i korzystających z programu klientów dostęp do premii rosnących w czasie wraz z rozwojem grupy konsumentów.

Czy uczestnictwo w programie RajDar Premie jest bezpieczne dla firm i klientów korzystających z programu ?

Każda firma która przystąpi do programu ma zagwarantowane bezpieczeństwo danych związanych z obsługą transakcji.

Do centralnego systemu informatycznego przekazywane są jedynie zanonimizowane dane, które jednak umożliwiają kontrolę nad powiązaniami klient-zamówienia.

Jakich korzyści mogą oczekiwać firmy i rolnicy korzystający z programu RajDar premie ?

Pierwszą najważniejszą korzyścią jest stale rosnący popyt na produkty zakwalifikowane do programu RajDar Premie. Zadowolenie klientów to wynik z jednej strony wysokiej jakości kupowanych produktów, a z drugiej rosnące premie które pozytywnie wpływają na dokonywanie kolejnych zakupów.

Drugą bardzo ważną korzyścią jest to, że każda firma włączając dotychczasową grupę własnych klientów do programu RajDar premie staje się beneficjentem tegoż programu i otrzymuje premie z marży którą dała do programu.

Jak wygląda proces rejestracji do programu RajDar premie dla klienta?

Proces ten jest niezwykle prosty. Klient który otrzymuje informację o programie RajDar premie wybiera w czasie zakupów jeden lub kilka produktów oznakowanych logo RajDar. Od tego momentu każdy Klient otrzymuje w pełni szyfrowane miejsce w programie premiowym, jego zaszyfrowany link lub kod QR może uczestniczyć w dzieleniu się informacją o programie i produktach uczestniczących w programie, jeżeli ktokolwiek dowie się o takiej możliwości kupowania premiowego jest automatycznie umieszczany w grupie konsumenckiej tego klienta.

Czy wymagana jest własna aktywność zakupowa?

Do otrzymywania premii tzw. aktywnej z zakupów klientów zaproszonych bezpośrednio z naszego linku lub kodu QR nie jest potrzebna własna aktywność zakupowa w danym miesiącu.

Natomiast w przypadku premii tzw. pasywnej z zakupów tworzącej się grupy konsumenckiej jest wymagany minimalny zakup w danym miesiącu gwarantujący uczestnictwo w naliczaniu tej premii. Jest to 150 zł brutto/miesiąc, im wyższy jest zakup własny tym wysokość otrzymywanych premii pasywnych też rośnie.

Zakup każdego klienta jest przeliczany udziałowo w stosunku do innych zakupów. W programie RajDar premie nie ma ograniczeń wysokości premii otrzymywanych przez klienta.

Uczestnictwo dla firm ?

Po pierwsze Akces do programu.

Ustalenie marży przeznaczonej do programu, wynikającej z różnicy ceny detalicznej do ceny hurtowej.

Włączenie wybranych produktów firmy do systemu informatycznego RajDar .

Wybór produktów które spełniają wymogi i założenia programu RajDar premie.

Oznakowanie ich logotypem RajDar.

Jak sprawdzić ilość zebranych premii ?

Zaloguj się na
swoje konto, w zakładce RajDar premie odczytaj listę Twoich premii w systemie RajDar.

Jak otrzymać wypłatę premii ?

Są trzy metody wypłaty premii

1. Można należnymi premiami rabatować kolejne zakupy maksymalnie do 80% wartości zakupu.

2. Można złożyć wniosek o założenie karty Master Card do rozliczania należnej premii. Jest do tego osobny regulamin

3. Można jako firma wystawić na należną premię fakturę

Regulamin portalu RajDar premie i sklepu Herbanature

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Informacje o Sprzedawcy
§2 Towary
§3 Zakup i Rejestracja w Sklepie
§4 Ochrona danych osobowych
§5 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY
§6 Zaproszenie do negocjacji
§7 Złożenie zamówień
§8 Przyjęcie zamówienia
§9 Cofnięcie zamówienia

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY
§10 Płatność
§11 Dostawa Towaru
§12 Odbiór przesyłki

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE
§13 Prawo odstąpienia od umowy
§14 Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy. Zastrzeżenia
§15 Wymiana Towaru na nowy
§16 Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17 Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]
Regulamin korzystania z portalu RajDar.pl i sklepu internetowego o nazwie HERBANATURE („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym www.rajdar.pl oraz www.herbanature.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.
Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów, którymi są w szczególności: produkty spożywcze, suplementy diety, kosmetyki (zwane dalej: „Towarami”).
Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest: HERBANATURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000340488, NIP: 833-138-95-27, REGON: 100770580 kapitał zakładowy 51 000 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), zwana dalej: „Sprzedawcą”
O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: biuro@herbanature.pl;
Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu.
O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym
Drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego przy zakupie lub Rejestracji konta klienta, a jeśli Kupujący dokonał zmiany adresu e-mail i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany adres e-mail;
Telefonicznie lub SMS-owo – na numer telefonu podany przez Kupującego przy zakupie lub Rejestracji konta klienta, a jeśli Kupujący dokonał zmiany numeru telefonu i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany numer telefonu;
Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu nie jest zgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.
Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy.
Nazwy RAJDAR I HERBANATURE jak i wszelkie logotypy oraz znaki graficzne występujące na stronach Sklepu oraz nazwy domen rajdar.pl i herbanature.pl, podlegają ochronie prawnej jako wyłączna własność Sprzedawcy.
Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Kupujący zobowiązuje się do nienaruszenia dóbr osobistych Sprzedawcy, w szczególności poprzez zamieszczanie nieprawdziwych informacji, postów lub komentarzy w środkach komunikacji elektronicznej i portalach internetowych lub forach, portalach społecznościowych (social media, takich jak np.: Facebook czy Twitter). Za każde naruszenie dóbr osobistych Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych). Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej jest dopuszczalne. Przepisu nie stosuje się, jeśli opisane w takiej informacji, poście lub komentarzu niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kupna-sprzedaży przez Sprzedawcę lub dopuszczenie się przez niego czynu niedozwolonego zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

§2 [Towary]
Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.
Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta od umowy na zasadach określonych w §13.
Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Towaru (opisem i informacjami o nim, widocznymi w Opisie Produktu, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport oraz innymi kosztami i minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki nieskorzystania przez Kupującego z tej możliwości. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy Towar nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego lub też ma inny zapach niż Kupujący subiektywnie oczekiwał.
Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić, np. ten sam produkt jest wytwarzany w różnych fabrykach, na różne rynki docelowe i posiada nieco inne opakowanie (szatę graficzną), co nie wpływa na jego jakość oraz oryginalność.
Dołożyliśmy wszelkich starań aby zdjęcia Towarów umieszczone w Sklepie były jak najbardziej zbliżone kolorystycznie do rzeczywistego wyglądu (lampy stosowane w naszym studio mają barwę kolorystyczną zbliżoną do światła słonecznego). Sprzedawca nie ma jednak wpływu na ustawienia monitora Klienta i wynikające z tego różnice kolorystyczne.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo organizowania lub współorganizowania różnego rodzaju akcji promocyjnych lub rabatowych, samodzielnie lub we współpracy z innym podmiotem. Zasady takich akcji określi każdorazowo jej Regulamin, który będzie dostępny dla Kupujących.

§3 [Zakup i Rejestracja klienta w Sklepie]
Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
uprzednia akceptacja Regulaminu;
uprzednie wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych dla celów korzystania przez Kupującego ze Sklepu;
Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto klienta w Sklepie usprawniające kolejne zakupy.
Kupujący dokonuje zalogowania do Konta klienta podając adres e-mail oraz hasło.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji konta klienta, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numeru kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).
Istnieje możliwość korzystania ze Sklepu bez dokonania Rejestracji.
Sprzedający może odmówić rejestracji konta klienta osobom, których zachowanie wzbudza uzasadnione podejrzenie co do rzeczywistych intencji korzystania przez nich ze Sklepu lub stwarza ryzyko działania sprzecznego z prawem, zasadami współżycia społecznego.
Sprzedający może w każdym momencie usunąć Konto Klienta, który narusza niniejszy Regulamin, lub narusza dobre imię, renomy, dobra osobiste Sprzedającego lub Sklepu lub przepisy prawa lub postępuje w sposób sprzeczny z zasadami uczciwego obrotu.
§4 [Ochrona danych osobowych]
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
Kupujący podaje następujące dane:
Przy dokonywaniu Rejestracji Konta klienta:
W przypadku Kupującego będącego konsumentem:
Dane kontaktowe Kupującego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
Przy dokonywaniu zakupu Adres Zamawiającego: ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj
Opcjonalnie adres dostawy, jeśli jest inny niż Adres zamawiającego (w razie braku podania adresu dostawy, adresem dostawy jest podany adres zamawiającego).
W przypadku Kupującego niebędącego konsumentem:
Adres Kupującego: nazwa firmy, NIP, ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj
Opcjonalnie adres dostawy, jeśli jest inny niż Adres zamawiającego (w razie braku podania adresu dostawy, adresem dostawy jest podany adres zamawiającego): imię, nazwisko, ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu oraz (opcjonalnie) nazwa firmy
Dane kontaktowe Kupującego imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer telefonu stacjonarnego (opcjonalnie)
Wysyłka Towaru poza terytorium Polski jest możliwa tylko w przypadku gdy Kupujący zawiadomi o tym przed złożeniem zamówienia Sprzedawcę. Wówczas koszt dostawy zostanie ustalony indywidualnie przez Kupującego i Sprzedawcę. W razie braku porozumienia co do kosztu dostawy lub braku zgody Kupującego na koszt dostawy, umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą, chyba że Kupujący poda adres dostawy na terytorium Polski lub odbierze towar osobiście.
Podanie danych obowiązkowych (oznaczonych gwiazdką jako „Pola wymagane”) jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę. Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §5.
Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy);
Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są:
Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się Sklep;
Podmioty obsługujące płatności (dla celów zrealizowania płatności);
Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep;
Firmy kurierskie;
Firmy obsługujące wysyłkę mailingu i sms – dotyczy Kupujących, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (§5).
Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Towar ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Towaru Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Towar odebrała (np. sytuacja, gdy Towar odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).
Rejestrując Konto klienta w Sklepie (a w przypadku zamówienia jednorazowego – wypełniając formularz zamówienia jednorazowego) Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako „osoba prywatna” czy też „firma”. W przypadku gdy wybrał on opcję „osoba prywatna” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem, w przypadku gdy wybrał on opcję „firma” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem.

§5 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]
Kupujący może, ale nie musi, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), powiadomień systemowych, informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę – na podany przez siebie e-mail oraz na podany przez siebie numer telefonu komórkowego (w szczególności w formie wiadomości tekstowych lub graficznych) w następujący sposób:
W przypadku dokonywania Rejestracji Konta klienta – zaznaczenie opcji „Chcę otrzymywać powiadomienia”
Po dokonaniu rejestracji – w ustawieniach Konta.
Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail oraz/lub na numer telefonu komórkowego.
Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wybranie opcji „zrezygnuj z Newslettera” lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej od Sprzedawcy.
Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.
Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 [Zaproszenie do negocjacji]
Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. Towary objęte promocją lub wyprzedażą nie podlegają zwrotom.

§7 [Złożenie zamówień]
Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż po odwiedzeniu strony sklepu lub zalogowaniu się w nim jako klient:
Wyszukuje interesujący go Towar, zapoznaje się z informacjami o nim (Opis Produktu), o których mowa w §2 ust. 3 i klika „dodaj do koszyka” – Towar ten zostaje przeniesiony do Koszyka;
Następnie gdy w Koszyku znajdą się wszystkie interesujące go produkty – klika na Koszyk i klika „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
Następnie po kliknięciu „Zamawiam” Kupującemu wyświetlane jest Podsumowanie Zamówienia, w których otrzymuje szczegółowe informacje o nazwie i ilości zamówionych Towarów, cenie brutto każdej ze sztuk towarów oraz cenie łącznej, koszcie dostawy oraz łącznej kwocie do zapłaty, uwzględniającej cenę brutto oraz koszt dostawy. Jednocześnie Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
Po kliknięciu Zamawiam Kupujący może podać adres do dostawy, jeśli jest on inny niż adres Kupującego podany w ustawieniach Konta klienta.
Kupujący dokonuje zamówienia klikając – po wyświetleniu mu Podsumowania zamówienia – na przycisk „Złóż Zamówienie”. Poniżej wyświetla się informacja „Pamiętaj, iż złożenie zamówienia oznacza złożenie prawnie wiążącej oferty zakupu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty” Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.
Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.
Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie oferty poprzez
wyświetlenie mu komunikatu „Potwierdzenie złożonego zamówienia” zawierającego numer zamówienia, kwotę do zapłaty oraz dane do płatności oraz przesłanie mu tegoż komunikatu na adres e-mail.
Sprzedawca może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji Konta klienta lub składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Towaru u Sprzedawcy.
Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Kupującego będącego konsumentem, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.

§8 [Przyjęcie zamówienia]
Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia powinno nastąpić w terminie 24 godzin roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.
Jeżeli tylko część Towarów, których dotyczy Zamówienie jest dostępna, Sprzedawca zawiadomi Kupującego o tym, iż może przyjąć Zamówienie tylko co do części. W takim wypadku Kupujący winien w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia wskazać Sprzedawcy, czy wycofuje Zamówienie w całości czy też tylko co do części dotyczących niedostępnych Towarów. W braku zawiadomienia w terminie 3 dni uważa się, że Kupujący wycofał Zamówienie w całości.
W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Towaru, Sprzedawca udostępnia Kupującemu będącemu konsumentem, potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie pliku PDF.

§9 [Cofnięcie lub zmiana zamówienia]
Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.
Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.
Jeśli Kupujący po przyjęciu zamówienia chce zmodyfikować dane wymienione w §4, w szczególności dotyczące zmiany: adresu Kupującego, adresu dostawy, musi to zawiadomić o tym Sprzedawcę z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jednorazowego, w taki sposób, aby wiadomość dotarła do Sprzedawcy przed wysłaniem Towaru.

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§10 [Płatność]
Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki, kosztów ubezpieczenia przesyłki oraz kosztów montażu Towaru, oraz kosztów materiałów potrzebnych do montażu Towarów.
Przy złożeniu zamówienia wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach – według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności.
Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności:
przelew środków za pośrednictwem jednego z dostępnych w systemie operatorów płatności internetowych płatność gotówką każdorazowo ustalana ze sprzedawcą.
Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki: Firma Kurierska InPost, Paczkomaty InPost, Firma Kurierska DPD
Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
Kupujący może dokonać odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy lub punkcie przez niego wyznaczonym, za uprzednim umówieniem ze Sprzedawcą. W takim wypadku, jeśli Kupujący jest konsumentem, płatność dokonuje przez internet lub gotówką.
Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty do danego zamówienia umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności.
Jeżeli przesyłka została zwrócona do Sprzedawcy z przyczyn leżących po stronie Klienta (nieobecność, niezgłoszenie się po odbiór awiza, podanie niewłaściwych danych osobowych lub niepełnego adresu dostawy), sprzedawca wyśle ponownie towar po uiszczeniu przez Kupującego przelewem Ceny (jeśli nie została wcześniej uiszczona) wraz z kosztami wysyłki oraz dodatkowo kwotą kosztów ponownej wysyłki oraz zwrotu. O fakcie zwrotu przesyłki Sprzedawca zawiadomi Kupującego, wyznaczając mu odpowiedni termin na zapłatę tych kwot. W razie braku zapłaty tych kwot w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Jeśli Kupujący dokonał jakichkolwiek płatności, Sprzedawca zwraca mu je, pomniejszając je o koszty wysyłki do Kupującego oraz koszty związane ze zwrotem, w tym przelewu bankowego, w wysokości 1 zł (jeden złoty) lub jeśli koszty faktycznie poniesione są wyższe – w wysokości tych kosztów, a jeśli Kupujący nie dokonał płatności, Sprzedawca ma prawo dochodzić zwrotu tych kosztów od Kupującego.
W razie braku zapłaty przez Klienta całości ceny, Sprzedający wzywa go do uiszczenia brakującej części w odpowiednim terminie pod rygorem odstąpienia od Umowy. W przypadku nieuiszczenia tej ceny Sprzedający może od umowy odstąpić i zwraca Kupującemu sumę dokonanych płatności pomniejszoną o koszty związane ze zwrotem, w tym przelewu bankowego, w wysokości 1 zł (jeden złoty) lub jeśli koszty faktycznie poniesione są wyższe – w wysokości tych kosztów.

§11 [Dostawa Towaru]
Realizacja zamówienia następuje z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (wydania Towaru). Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do dnia, w którym Doręczyciel doręcza przesyłkę lub stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki przez Kupującego.
Z ważnych powodów, czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
W przypadku, gdyby okazało się, iż mimo przyjęcia zamówienia, Towar nie jest dostępny, gdyż np. został wycofany ze sprzedaży, Sprzedawca informuje o tym Kupującego. W takim wypadku umowa uważana jest za niezawartą. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Z chwilą wydania Towaru Kupującemu będącemu konsumentem przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.
Sprzedawca zawiadamia Kupującego drogą elektroniczną o akcie wysłania Towaru.
W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca zawiadomi Kupującego o możliwości odbioru i dacie odbioru, przy czym czas realizacji Zamówienia oznacza wówczas czas od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do dnia, w którym Sprzedawcy zawiadomi Kupującego o możliwości odbioru. Ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§12 [Odbiór przesyłki]
Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.
Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 16 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia. Termin ten może być także podany w zawiadomieniu, o którym mowa w §10 ust. 2.
Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Towaru w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może uznać, iż Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Towaru, w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.
W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, przed przyjęciem przesyłki, w obecności Doręczyciela:
Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.
Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:
Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
Numer zamówienia;
Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
Wskazanie Towaru;
Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę.
Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje dokumenty związane z Towarem (np. instrukcja, karta gwarancyjna, jeśli gwarancja jest udzielona) – jeśli takowe są. Faktura za zakup towaru jest dostępna w formie elektronicznej – do pobrania w zakładce „zamówienia” na Koncie klienta . W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej, Klient powinien zgłosić to najpóźniej w chwili składania zamówienia.

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 [Prawo odstąpienia od umowy]
Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki tj. firmy kurierskiej
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.
W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są przedmiotem odstąpienia.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tę przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.
Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.
Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów ze Sklepu.

§14 [Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy i zastrzeżenia]
Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:
Kupujący jest konsumentem oraz Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;(jest to zgodne z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) – dotyczy to m. in. wszelkich Towarów, których użycie skutkowałoby naruszeniem sterylności całego Towaru oraz wszelkich innych Towarów, które po otwarciu lub przetestowaniu tracą swoją sterylność lub też zmieniają swoje właściwości oraz Towarów, które miały kontakt z ciałem lub ustrojem
Kupujący, odstępując od Umowy, oświadcza, iż zwracany Towar nie miał kontaktu z ciałem, ustrojem organizmu lub płynami ustrojowymi w ten sposób, iż np. mogły na niego przenieść się zarazki, bakterie, choroby skóry, jamy ustnej, zębów. Bierze pełną odpowiedzialność za prawdziwość niniejszego oświadczenia i w przypadku, kiedy zwrócony Towar zostanie sprzedany innemu Kupującemu i kupujący ten poniesienie wskutek powyższych okoliczności szkodę, to wówczas zobowiązuje się zwrócić Sprzedawcy wszelkie świadczenia wypłacone na rzecz poszkodowanego szczególności odszkodowania lub zadośćuczynienia), wraz z odsetkami i kosztami procesu.
Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego.

§15 [Wymiana Towaru na inny]
Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w §12 zgłosić chęć wymiany odebranego Towaru na inny.
W takim wypadku uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży Towaru odebranego – stosuje się §13;
Jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar (na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) – stosuje się wszystkie przepisy o dokonywaniu zamówień.
§16 [Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne]
W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Towaru („Reklamacja”).
Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie: https://herbanature.pl/kontakt wraz z reklamowanym Towarem, oraz fakturą dokumentując dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak faktury , materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów. Reklamacja winna zawierać dane Kupującego, datę zakupu Towaru, określenie Towaru oraz opis uszkodzeń, cenę Towaru wraz z kosztami wysyłki. W braku tych danych Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni. W razie braku uzupełnienia reklamacji Sprzedawca może odmówić jej uznania.
Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty dostarczenia Towaru od Kupującego do Sprzedawcy do wysokości wynikającej z najtańszego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia (§13 ust. 5)
Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:
Wady Towaru są wynikiem:
Działania czynników zewnętrznych;
Działania wysokich lub niskich temperatur –Działanie czynników termicznych lub chemicznych;
Niezgodnego z instrukcją użytkowania;
Samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Towaru;
Wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika;
Wady Towaru polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej;
Kupujący lub inna osoba dokonuje zmian koloru, długości, grubości lub innych wymiarów lub parametrów Towaru, a Wada ma z tym związek;
Nastąpiła zmiana długości, grubości, zagęszczenia, składu lub innych wymiarów i parametrów Towaru wskutek normalnego używania;
Wady wynikają z nieprawidłowego używania, w szczególności sprzecznego z opisem lub instrukcją Towaru.
Nie stanowi Wady Towaru sytuacja, gdy jego zapach lub inne właściwości nie odpowiadają subiektywnym oczekiwaniom użytkownika lub zależą od indywidualnych cech lub właściwości użytkownika (taki jak rodzaj, odcień i kolor skóry, rodzaj używanych kosmetyków przed lub po zastosowaniu Towaru kupionego w sklepie, sposobu odżywiania, rodzaju branych leków oraz stosowanych innych środków lub suplementów diety, pory roku itp. np. efekt pogrubienia i wydłużenia jest lepszy, gdy użytkownik ma długie i gęste rzęsy, krem może inaczej działać na różnych rodzajach skóry), gdy Kupujący wskazuje, iż Towar nie wygląda tak lub nie ma takich samych właściwości, jak ten sam towar zakupiony w innym sklepie np. stacjonarnym;
gdy kolor lub odcień Towaru w sposób nieistotny różni się od wyglądu na stronie internetowej Sklepu, jeśli różnice te są wynikiem ustawień monitora, sprzętu komputerowego lub grafiki;
Towar nie może być odesłany Sprzedawcy za pobraniem. Sprzedawca odmawia wówczas jego przyjęcia.
W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą, których tę umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta, inPost).

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17 [Postanowienia końcowe]
W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i §14, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego. Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.
W razie wątpliwości co do treści Regulaminu/umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.
Sprzedawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności w celu prac konserwacyjnych, sprawdzenia funkcjonalności lub w celu weryfikacji kwestii prawnych, aktualizacji, w tym aktualizacji Regulaminu. O przerwie tej zawiadamia Kupujących drogą elektroniczną, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana Sprzedawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Sklepu, udostępnienia go w wybranych godzinach lub wprowadzenia ograniczeń ze względu na ilość, w szczególności jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Sklepu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej z regulaminem. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji konta, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość należy kierować na adres e-mail: biuro@herbanature.pl Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów ogólnych (tj. kodeksu postępowania cywilnego).
Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niezgodności Towaru z umową lub wad Towaru przysługuje Kupującemu po uprzednim zgłoszeniu Sprzedawcy Reklamacji (zgodnie z §16).
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.01.2023 r. i ma zastosowanie do umów kupna–sprzedaży zawartych od dnia: 01.01.2023 r. włącznie.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[miejsce i data]
…………………………..
………………………….
[Dane Kupującego)
Imię i nazwisko ……………………………………….…..
Adres zamieszkania…………………………….……………
Adres do korespondencji ……………………………….
Numer telefonu…………………………………….
Numer faksu……………………………..……………
Adres e-mail ……………………..………………….

HERBANATURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny
Nr zamówienia……………………………
Zwracany towar……………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość
Ja/My…………………………………….. niniejszym informuję/informujemy Sprzedawcę o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………………………………………..
Data odbioru Towaru…………………………………………………………
Proszę o zwrot pieniędzy na następujący rachunek bankowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………/ w innej formie ………………………………………………………………..
oświadczam, iż zwracany towar nie był przeze mnie używany, w szczególności nie miał on kontaktu z ciałem, ustrojem organizmu lub płynami ustrojowymi w ten sposób, iż np. mogły na niego przenieść się zarazki, bakterie, choroby skóry, jamy ustnej, zębów. Biorę pełną odpowiedzialność za prawdziwość niniejszego oświadczenia i w przypadku, kiedy zwrócony Towar zostanie sprzedany innemu Kupującemu i kupujący ten poniesienie wskutek powyższych okoliczności szkodę, to wówczas zobowiązuje się zwrócić Sprzedawcy (HERBANATURE spółce z o.o.) wszelkie świadczenia wypłacone na rzecz poszkodowanego w szczególności odszkodowania lub zadośćuczynienia), wraz z odsetkami i kosztami procesu.

…………………………..
(data i czytelny podpis)

POUCZENIE
Prawo odstąpienia od umowy
UWAGA: prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:
Kupujący jest konsumentem oraz
Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
(jest to zgodne z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Towarem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie pod rygorem nieważności na adres: HERBANATURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Jednakże po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Towarem, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie wtedy, gdy dostarczony do Sprzedawcy zwracany Towar nie jest otwarty i jest w oryginalnym opakowaniu;
załączony do niego zostaje dowód zakupu;

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Instrukcja wypełniania:
w formularzu należy wpisać nr zamówienia, jego przedmiot oraz datę odbioru towaru.
Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
Formularz należy podpisać własnoręcznie i odesłać na adres Sprzedawcy. Forma pisemna oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest formą pod rygorem nieważności.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
jeśli otrzymali Państwo rzecz, proszę odesłać lub przekazać Nam rzecz na adres: HERBANATURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

………………………….
[Podpis Sprzedawcy]

Nota prawna
Wszystkie materiały znajdujące się w tej witrynie są chronione prawem autorskim.
Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.
Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej witryny internetowej wymaga uzyskania od nas zgody na piśmie. Przez użycie materiału w celach komercyjnych rozumiemy każdy rodzaj upowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

HERBANATURE Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
– Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.herbanature.pl (dalej „Serwis”), której Administratorem jest HERBANATURE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach (adres: ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez:
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS, pod numerem 0000340488, NIP: 833-138-95-27, REGON: 100770580

Informujemy, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram etc. w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszych Serwisów zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:
HERBANATURE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach (adres: ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny, tel. +48 602 778 759), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS, pod numerem 0000340488, NIP: 833-138-95-27, REGON: 100770580

II. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika
Zapytania http
1. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą: − publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie:
− nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
− czasu nadejścia zapytania;
− pierwszego wiersza żądania http;
− kodu odpowiedzi http;
− liczby wysłanych przez serwer danych;
− adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
− informacji o przeglądarce Użytkownika;
− informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do: − zarządzania Serwisem;
− stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa
− badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych.

3. Informacje określone w pkt 1 w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.
4. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Dane osobowe – zakres, cele, zasady udostępnienia, okres przetwarzania
1. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
2. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie formularza: − kontaktowego: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, temat zgłoszenia, opcjonalnie nazwa firmy;
− rejestracji Klienta sklepu HERBANATURE: adres email, imię i nazwisko, nr telefonu,
3. Podanie danych wskazanych w formularzach jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.
4. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.
5. Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach: − umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, kontaktu oraz co najważniejsze realizacji postanowień umowy regulującej zasady współpracy/zakupu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
− komunikacji z Użytkownikiem, w tym w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika;
− tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes.
6. Dane Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania zgody, tj. do czasu jej odwołania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Serwis nie dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika.
8. W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości usług. W określonych przypadkach dane mogą być udostępniane Partnerom w ramach struktury Użytkownika bądź bezpośrednio osobie polecającej lub fundacji, którą Użytkownik wskazał do wsparcia. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w Naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Użytkownika usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu – należą do nich firmy kurierskie czy pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze. − wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
− sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
− żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
− przeniesienia danych;
− cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
− wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

III. Uprawnienia Użytkownika
Każdy Użytkownik ma prawo do:
Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.
Wnioski indywidualne dotyczące realizacji uprawnień Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować:
− pisemnie na adres: ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny
− na adres powołanego w celu stałej kontroli przetwarzania danych osobowych Inspektora Ochrony Danych: inspektor@herbanature.pl
− z wykorzystaniem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt: https://herbanature.pl/kontakt

IV. Wykorzystanie plików Cookies
1. Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
− ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
− późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
− tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
− dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
3. W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies: − „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
− „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
− „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
− „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
− „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
− „własne” – zamieszczane przez Serwis;
− „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis; 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
5. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
6. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz Partnerów. W tym celu Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
7. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

V. Kontakt
W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik może kierować na adres: HERBANATURE Sp. z o.o.
z siedzibą w Brzezinach
ul. Strykowska 1
95-060 Brzeziny

lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”

Pozdrawiamy serdecznie!
Zespół HERBANATURE

Partnerzy

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi Partnerami :

Odkrywaj miejsca

Wybierz region i odkrywaj lokalne, pełne pasji miejsca!

Masz w czym przebierać! Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji z lokalnymi perełkami! Skorzystaj z naszych regionalnych podpowiedzi. Jesteśmy przekonani, że o wielu miejscach jeszcze nie wiesz, a jak się okazuje – możesz je mieć na wyciągnięcie ręki.

Sprawdź, może tuż obok siebie znajdziesz tradycyjną piekarnię lub napijesz się świeżo palonej kawy w przytulnej kawiarni, a wieczorem wybierzesz się na genialne, rzemieślnicze piwo ze znajomymi do lokalnego browaru. Planujesz podróż? Dobrze trafiłeś! Odkryj najciekawsze miejsca do odwiedzenia. Lokalni przedsiębiorcy potrafią zaskoczyć swoją ofertą, a ich poznawanie będzie czystą przyjemnością!

System RAJDAR już działa!

Nasz system RAJDAR już działa! Skorzystaj z dobrodziejstw systemu, dzięki któremu kupując produkt oznaczonym naszym logo otrzymasz zwrot części marży. Zapraszamy do korzystania z codziennie rosnącej oferty.

NIP

Zaświadczenie o dokonaniu
wpisu informacji o NIP

REGON

Zaświadczenie o dokonaniu
wpisu informacji o REGON

KRS

Zaświadczenie o dokonaniu
wpisu informacji o KRS

KRS

Postanowienie o dokonaniu
wpisu informacji do KRS

Statut Fundacji

Statut
Fundacji Novea Life

Akt notarialny

Akt notarialny
o ustanowieniu Fundacji

Fundacja Novea Life

Pensjonat Europa