Zasada działania

POLITYKA PRYWATNOŚCI

HERBANATURE Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
– Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.herbanature.pl (dalej „Serwis”), której Administratorem jest HERBANATURE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach (adres: ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez:
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS, pod numerem 0000340488, NIP: 833-138-95-27, REGON: 100770580

Informujemy, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisów w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Instagram etc. w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszych Serwisów zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:
HERBANATURE Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach (adres: ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny, tel. +48 602 778 759), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS, pod numerem 0000340488, NIP: 833-138-95-27, REGON: 100770580

II. Gromadzenie danych dotyczących Użytkownika
Zapytania http
1. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą: − publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie:
− nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
− czasu nadejścia zapytania;
− pierwszego wiersza żądania http;
− kodu odpowiedzi http;
− liczby wysłanych przez serwer danych;
− adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
− informacji o przeglądarce Użytkownika;
− informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do: − zarządzania Serwisem;
− stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa
− badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych.

3. Informacje określone w pkt 1 w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.
4. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Dane osobowe – zakres, cele, zasady udostępnienia, okres przetwarzania
1. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
2. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie formularza: − kontaktowego: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, temat zgłoszenia, opcjonalnie nazwa firmy;
− rejestracji Klienta sklepu HERBANATURE: adres email, imię i nazwisko, nr telefonu,
3. Podanie danych wskazanych w formularzach jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.
4. W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.
5. Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach: − umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, kontaktu oraz co najważniejsze realizacji postanowień umowy regulującej zasady współpracy/zakupu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
− komunikacji z Użytkownikiem, w tym w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody Użytkownika;
− tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes.
6. Dane Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania zgody, tj. do czasu jej odwołania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Serwis nie dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika.
8. W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości usług. W określonych przypadkach dane mogą być udostępniane Partnerom w ramach struktury Użytkownika bądź bezpośrednio osobie polecającej lub fundacji, którą Użytkownik wskazał do wsparcia. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w Naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności. Dane osobowe przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla Użytkownika usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu – należą do nich firmy kurierskie czy pocztowe, banki oraz instytucje płatnicze. − wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
− sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
− żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
− przeniesienia danych;
− cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
− wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

III. Uprawnienia Użytkownika
Każdy Użytkownik ma prawo do:
Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzymania stosownego wniosku lub żądania.
Wnioski indywidualne dotyczące realizacji uprawnień Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować:
− pisemnie na adres: ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny
− na adres powołanego w celu stałej kontroli przetwarzania danych osobowych Inspektora Ochrony Danych: inspektor@herbanature.pl
− z wykorzystaniem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt: https://herbanature.pl/kontakt

IV. Wykorzystanie plików Cookies
1. Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
− ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
− późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
− tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
− dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
3. W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies: − „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
− „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
− „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
− „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
− „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
− „własne” – zamieszczane przez Serwis;
− „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis; 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
5. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
6. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz Partnerów. W tym celu Administrator może zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
7. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

V. Kontakt
W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik może kierować na adres: HERBANATURE Sp. z o.o.
z siedzibą w Brzezinach
ul. Strykowska 1
95-060 Brzeziny

lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”

Pozdrawiamy serdecznie!
Zespół HERBANATURE